paragraf

Otázka: Dobrý deň, je platný závet, ktorý urobí nepočujúca osoba?
Občiansky zákonník pripúšťa možnosť, kedy môže aj nepočujúca osoba vyjadriť svoju vôľu, avšak za splnenia určitých podmienok.

paragraf

Otázka:  Dobrý deň, kedy je možné uložiť peňažný trest?

paragraf

Otázka: Dobrý deň, kedy mám nárok na odchodné?

paragraf

Otázka:  Dobrý deň, koniec lehoty na podanie odvolania pripadá na sobotu, je možné podať odvolanie v pondelok?