sporenie prima bankaVideli ste reklamu na mesačné sporenie od Prima banky, v ktorej banka sľubuje úrok 5% ročne? Pán v reklame si odkladá euro k euru a keď je mu oznámené, že úrok na sporení je až 5% ročne, tak skoro spadne zo stoličky. Aké sú teda parametre a podmienky produktu?

Banka ponúka sporenie k Osobnému účtu, kde minimálna mesačná suma sporenia je od 10 € a maximálna 50 € . Môže si ho zriadiť klient starší ako 18 rokov. Klient si môže vybrať dobu sporenia 12, 18, 24 mesiacov, pričom k jednému osobnému účtu si klient môže zriadiť maximálne tri sporenia. Sporenie je možné si zriadiť či už cez internet banking alebo cez aplikáciu Peňaženka. Za osobný účet si banka pýta poplatok vo výške 4,90,-€/mesačne.

Doba sporenia začína dňom jeho zriadenia a končí uplynutím jeho zmluvne dohodnutej doby. V prípade predčasného výberu peňažných prostriedkov ešte pred uplynutím dohodnutej doby si klient môže vybrať svoje vklady. Avšak stráca nárok na úroky od začiatku sporenia až po dátum, ktorý je uvedený v žiadosti o disponovanie s finančnými prostriedkami.

V prípade sporenia k študentskému účtu si toto sporenie môže zriadiť študent vo veku od 18 do 26 rokov. Sporiť sa dá v rozmedzí od 10 € do 30 € mesačne. Sporenie si študent môže nastaviť na 12, 18, 24 mesiacov. K študentskému účtu je rovnako možné si zriadiť až tri sporenia, jednak cez internet banking alebo cez aplikáciu Peňaženka. Doba sporenia začína plynúť dňom jeho zriadenia a končí uplynutím zmluvne dohodnutej doby. Po skončení sporenia sa cela suma, t.j. vklady aj úroky prevedie na študentský účet. V prípade predčasného výberu si študent môže vybrať peniaze aj pred uplynutím zmluvne dohodnutej doby sporenia. V tom prípade však stráca nárok na úroky od počiatku sporenia až po disponovanie s finančnými prostriedkami.

Sporenie k detskému účtu je možné si zriadiť v rozsahu od minimálne 10 € až maximálne 20 € mesačne. Sporenie je možné nastaviť na 36 alebo 60 mesiacov, pričom k detskému účtu je možné zriadiť iba jedno sporenie. Doba sporenia začína plynúť dňom jeho zriadenia a končí uplynutím zmluvne dohodnutej doby. Po skončení sporenia sa cela suma, t.j. vklady aj úroky prevedie na detský účet. V prípade predčasného výberu je možné vybrať peniaze aj pred uplynutím zmluvne dohodnutej doby sporenia. V tom prípade sa však stráca nárok na úroky od počiatku sporenia až po disponovanie s finančnými prostriedkami.

Národná banka Slovenska ako príslušný orgán dohľadu a regulátor na finančnom trhu vydala dňa 09.01. 2023 rozhodnutie č. 100- 000-449- 052 s právoplatnosťou od 28.01.2023.

Národná banka Slovenska (ďalej len NBS) v ňom Prima banke, a.s. uložila ,, podľa ustanovenia § 35f ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 35e ods. 1 písm. a) a § 35h ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. zákaz používať nekalú obchodnú praktiku priamo spojenú s propagáciou, ponukou a podporou predaja služby sporiacich účtov.“ Jedná sa tak o zákaz propagácie sporiacich účtov s úrokom vo výške 5%. Rozhodnutie NBS nájdete tu: https://nbs.sk/vyroky/18452

NBS uvádza, že Prima banka ako účastníčka konania bola dôvodne podozrivá, že v reklame, ktorá propagovala sporiace účty ,,opomenula podstatné informácie o podmienkach sporenia, ktoré priemerný spotrebiteľ potrebuje, aby urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, čím zapríčinila alebo mohla zapríčiniť, že spotrebiteľ urobil rozhodnutie o návšteve prevádzkových priestorov účastníčky konania,“ resp. že spotrebiteľ mohol na základe takejto reklamy urobiť rozhodnutie o návšteve pobočky banky. NBS argumentuje, že v reklame nie sú uvedené podstatné informácie, ktoré by finančný spotrebiteľ mal vedieť, a to napr. minimálna a maximálna výška vkladu, či doba sporenia.

Prima banka v rozhodnutí na strane č. 20- Námietka finančnej gramotnosti, bod 72 poukazuje na potrebu zvyšovania finančnej gramotnosti obyvateľstva.

Podľa vyjadrenia banky ako účastníčky konania zo dňa 14.12.2020 sa opakovane zdôrazňuje, že ľudia sa nemajú nechať „opiť“ výhodnými ponukami, majú si zisťovať podrobnosti ohľadom konkrétnej ponuky a rozhodovať sa o konkrétnej transakcii až po dôkladnom zvážení všetkých faktov.

Banka ako účastníčka konania ďalej uvádza: ,,...nezanedbateľnú úlohu hrajú aj samotné finančné inštitúcie, ktoré môžu pozitívne vplývať na finančných spotrebiteľov a viesť k ich zodpovednému prístupu k financiám. Nie tým, že im budú všetko servírovať na tácke a zbavovať ich akejkoľvek zodpovednosti za ich rozhodnutia. Tým najvhodnejším spôsobom je ponúknuť im možnosti (prostriedky) na získanie správnych návykov a prostredníctvom nich na budovanie finančnej nezávislosti.“

Banka teda na jednej strane hovorí, že aj finančné inštitúcie ako napr. banky môžu viesť spotrebiteľov k zodpovednému narábaniu, či prístupu k svojim financiám, na strane druhej to popiera tým, že finančné inštitúcie nebudú zverejňovať pre finančných spotrebiteľov dôležité informácie, ktoré sú potrebné k tomu, aby sa mohli rozhodnúť, či si kúpia alebo nekúpia konkrétny finančný produkt. Banka tak hovorí, že keď klient raz niečo podpíše, hoci nemal o danom produkte relevantné informácie a navyše je pre neho aj nevýhodný, tak je to jeho problém. Lebo keď raz niečo klient podpísal, tak je to iba jeho zodpovednosť. Navyše, finančná nezávislosť sa vôbec nedá vybudovať takýmto typom sporiacich produktov, ale iba tým že človek pracuje a prebytočné peniaze alebo ich časť napr. dlhodobo investuje.

NBS ako orgán dohľadu na to uvádza: ,,že finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov, preto je z jej podstaty zrejmá spojitosť s prístupom k informáciám týkajúcich sa finančných produktov. Ako kontraproduktívny sa javí prístup presadzovaný účastníčkou konania, ktorá vidí zvyšovanie finančnej gramotnosti v prístupe ponechávajúcej vyhľadávanie podstatných informácií o ponúkaných produktoch na spotrebiteľovi, neberúc ohľad na vlastnú zákonnú povinnosť tieto informácie poskytovať.“

NBS vyhodnotila námietky Prima banky tak, ,,že argument o zvyšovaní finančnej gramotnosti však skutkovo ani právne nesúvisí s prejednávaným správnym deliktom.“ Zároveň vyhodnotila námietky banky ako irelevantné.

NBS tiež uvádza, že úroková sadzba, ktorou sa vklad úročí primárne neurčuje, či je sporenie výhodné. Dôležité je brať do úvahy to z akej časti vkladu sa úrokový výnos počíta. NBS upozorňuje, že rozdielna je výška výnosu pri jednorazovom vklade a iná je pri pravidelných vkladoch v rovnakej výške a iná je tiež pri nepravidelných vkladoch, ktoré nie sú v rovnakých čiastkach.

Ako príklad NBS uvádza sporenie s Osobným účtom na 12 mesiacov, kde si klient sporí po dobu 12 mesiacov s úrokom 5% p.a. Upozorňujem, že úročenie sporenia je postupné, a to podľa výšky nasporenej sumy.

sporenie

Zdroj: www.nbs.sk

Z uvedeného je teda zrejmé, že pri dobe sporenia 12 mesiacov, mesačnej sume sporenia vo výške 30,00 € a pri úroku 5% p.a. by klient obdržal po zdanení výnos vo výške 7,77 €. Ak by však neexistovalo pravidlo minimálnych a maximálnych súm, resp. frekvencie sporenia, tak pri jednorazovom vklade vo výške 360,00 € ku dňu začiatku sporenia a úrokovej sadzbe 5% p.a. by bol úrokový výnos po zdanení vo výške 14,58 €. T.z. klient by si nasporil takmer dvojnásobok ako pri mesačnej frekvencii sporenia.

Ďalší príklad s mesačným sporením uvádza banka na svojej webovej stránke. V časti www.primabanka.sk je možné nájsť materiál pod názvom Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb, kde je uvedený aj príklad mesačného sporenia s Osobným účtom vo výške 50 € a s dobou sporenia 12 mesiacov. Úroková sadzba je 5% p.a. počas celej doby sporenia. Zároveň je uvedené, že úročenie je postupné, a to podľa výšky nasporenej sumy.

sporenie2 

Zdroj: www.primabanka.sk

Z príkladu je zrejmé nasledovné. Pri mesačnej sume vkladu 50 €, dobe sporenia 12 mesiacov a úrokovej sadzbe 5% p.a. klient po uvedenej dobe dostane v hrubom, t,j, pred zdanením výnos 16,27 € a v čistom, t,j, po zdanení 13,18 €. Čistý úrokový výnos je teda 13,18 € za 12 mesiacov. T. z., že čistý úrokový výnos je cca 2,2% p.a, čo má ďaleko od sľubovaných 5% p.a.

Ak by to podmienku produktu umožňovali a 600 € by sa vložilo jednorazovo na začiatku sporenia, tak za 12 mesiacov a úroku 5% p.a. by bol výnos pred zdanením vo výške 30 € a po zdanení by klient dostal výnos vo výške 24,30 € čo je čistý úrok vo výške cca 4,05%!

Netreba zabúdať na tieto dve skutočnosti.

1. Klient pri mesačnom sporení dostáva tzv. alikvótny úrokový výnos! Úrok 5% p.a. je z vkladu, ktorý bol na sporiaci účet pripísaný ako prvý, t.j. v deň zriadenia sporenia. Ak sa peniaze pripíšu neskôr, tak sa klientove peniaze neúročia celým úrokom 5% p.a., ale iba jeho alikvótnou časťou. T. z. že napr. zo sumy vkladu v druhom mesiaci mu je pripísaná 1/11 úroku, následne v ďalšom mesiaci 1/10 úroku atď. Samozrejme, najmenší výnos je na peniazoch, resp. vkladoch, ktoré sa úročia najkratšie.
2. Pri sporení s Osobným účtom navyše netreba zabúdať na to, že je tu mesačný poplatok za vedenie účtu, ktorý je vo výške 4,9 €. To taktiež znižuje celkový čistý výnos a dokonca sa po započítaní tohto nákladu ocitnete v strate.

Vzhľadom na stúpajúce úrokové sadzby, niektoré banky začínajú ponúkať alebo už ponúkajú aj sporiace produkty. Každý finančný spotrebiteľ má preto právo na všetky relevantné a dostupné informácie, ktoré sú dôležité pre jeho rozhodovanie o tom, či si zakúpi alebo nezakúpi konkrétny finančný produkt alebo službu. Veď aj súdy na Slovensku potvrdili, že predávajúci sa nemôže zbaviť povinnosti informovať. Na strane druhej je potrebné zdôrazniť, že pokiaľ finanční spotrebitelia napr. nerozumejú informáciám, ktoré sú im predkladané, nemali by si daný finančný produkt, či službu zaobstarať. Jedine tak sa dá predísť prípadným problémom.

Chcete viac informácií? Kontaktujte nás
tel.:
 +421 904 391 683
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: