poistenie schopnost splacat hypotekuSplácate hypotéku z uvedenej banky a dojednali ste si k hypotéke aj poistenie schopnosti splácať hypoúver? Je pre Vás dôležitejšia zľava z úrokovej sadzby vo výške 0,3% a nekvalitné poistenie alebo preferujete radšej vyššiu splátku a kvalitné poistenie, t.j. zabezpečenie úveru?

Otázka teda znie: Je výhodné uplatniť za poistenie zľavu z úrokovej sadzby vo výške 0,3%?

Každý, kto si berie hypotéku a dojednáva si k nej aj poistenie schopnosti splácať hypoúver by si mal dôkladne prečítať všeobecné poistné podmienky a súvisiacu dokumentáciu. A na základe toho sa zodpovedne rozhodnúť, či si daný produkt obstará alebo nie.

Poďme si teda rozobrať tento typ poistenia z UniCredit Bank. Banka ponúka nasledovné balíky, ktoré obsahujú nasledovné riziká:

poistenie unicreditZdroj: unicreditbank.sk

Za dojednanie niektorého z balíkov získavate v UniCredit Bank zľavu z úrokovej sadzby vo výške 0,3%. Zmluvnú dokumentáciu a bližšie informácie nájdete: https://www.unicreditbank.sk/sk/obcania/poistenie/poistenie-uveru.html#poistenieschopnostisplacathypouver

K splátke úveru sa pripočíta aj mesačná splátka za poistenie. Ak teda máte mesačnú splátku hypotéky po zľave z úrokovej sadzby vo výške napr. 400,-€/mes., tak mesačné splátky za poistenie pri jednotlivých balíkoch sú nasledovné- 22,00,-€, 34,00,-€ a 44,00,-€. Mesačnú splátku poistenia budete splácať alebo splácate spolu so splátkou úveru.

Pri výške úveru do 75 000,-€ banka požaduje, aby ste pravdivo odpovedali na otázky týkajúce sa Vášho zdravotného stavu, ktoré sú uvedené v prihláške do poistenia.
Pri výške úveru od 75 001 do 500 000,-€ banka požaduje pravdivé a úplné odpovede na otázky týkajúce sa Vášho zdravotného stavu, ktoré sú uvedené v prihláške do poistenia a v zdravotnom dotazníku, ktorý pripraví banka.

Taktiež je banka pred vyjadrením súhlasu s poistením povinná preukázateľným spôsobom oboznámiť poisteného s:

 • informačným dokumentom o poistnom produkte poistenia schopnosti splácať,
 • všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie schopnosti splácať a
 • informáciami o spracovaní osobných údajov.

Tento typ poistenia si môžete dojednať napr. za týchto nasledujúcich podmienok:

 • Dovŕšili ste minimálne vek 18 rokov a nemáte viac ako 60 rokov.
 • V prihláške do poistenia vyjadríte svoj súhlas, že v prípade Vašej smrti, invalidity nad 70% alebo priznania nároku na preukaz ŤZP-S, práceneschopnosti alebo nezamestnanosti bude plnenie od poisťovne použité na úhradu
 • Vašich záväzkov voči banke, ktoré pozostávajú z mesačných splátok alebo zostávajúcej časti dĺžnej sumy úveru na bývanie.
 • Tiež potvrdíte, že vybraný poistný balík zodpovedá Vašej aktuálnej životnej situácii a Vašim potrebám.

Taktiež ku dňu podpisu prihlášky do poistenia prehlasujete, že nie ste pod pravidelným lekárskym dohľadom a/alebo neužívate pravidelne lieky v dôsledku chronického ochorenia, či poruchy a/alebo Vám nebolo diagnostikované:

 • Nejaké chronické ochorenie alebo porucha, z ktorej nie ste úplne vyliečený.
 • Niektoré zo závažných ochorení ako napr. cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu ischemická choroba srdca, skleróza multiplex, ochorenie pečene, ochorenie obličiek a iné.
 • Vírus HIV, prípadne ochorenie AIDS.
 • Závislosť od alkoholu a iných omamných a návykových látok.
 • Závažná duševná porucha (napr. mániodepresívna psychóza).
 • Onkologické ochorenie, ktoré nemá ukončenú liečbu, resp. od ukončenia liečby uplynulo menej ako štyri roky.
 • Obezita (BMI nad 40).
 • Nie ste práceneschopný alebo ste za posledných 24 mesiacov neboli práceneschopný viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, ani ste neležali v nemocnici viac ako 14 po sebe nasledujúcich dní a nemáte plánovanú operáciu.
 • Nemáte a ani Vám nikdy nebol priznaný invalidný dôchodok alebo preukaz ŤZP-S a ani ste o ne nepožiadali.

Poistenie úveru na bývanie si dojednávate na dobu, najviac však na dobu určitú, a to na dobu splatnosti Vášho úveru, maximálne však do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite 70 rokov.

Poistenie úveru na bývanie skončí:

 • Dňom, keď uhradíte poslednú splátku úveru na bývanie, pričom je jedno, či sa jedná o riadnu alebo mimoriadnu splátku.
 • Dňom, kedy predčasne zanikne Vaša zmluva o úvere na bývanie.
 • Dňom, ku ktorému Vás banka požiada o predčasné splatenie Vášho úveru na bývanie.
 • Dňom Vašej smrti.
 • Dňom kedy Vám Sociálna poisťovňa prizná invaliditu nad 70%.
 • Dňom, kedy Vám ako starobnému dôchodcovi úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prizná nárok na preukaz ŤZP-S.
 • Dňom, kedy odstúpite od poistenia úveru na bývanie podľa §802a občianskeho zákonníka.
 • Dňom, kedy poisťovňa odstúpi od poistena úveru na bývanie podľa § 802 ods. 1 občianskeho zákonníka.
 • Dňom, kedy poisťovňa odmietne vyplatiť poistné plnenie podľa §802 ods. 2 občianskeho zákonníka.
 • Pre nezaplatenie poistného v súlade s § 801 občianskeho zákonníka.
 • Ďalšími spôsobmi uvedenými uvedenými vo VPP alebo príslušnými právnymi predpismi.

Poistenie smrti

Poistnou udalosťou je smrť, ktorá nastane v priebehu poistenia úveru na bývanie. Po došetrení poistnej udalosti vyplatí poisťovňa banke poistné plnenie, ktoré pozostáva zo zostatku Vášho úveru na bývanie ku dňu Vášho úmrtia. Zostatok Vášho úveru na bývanie zahŕňa nesplatenú časť istiny, výšky úveru k dňu Vášho úmrtia a riadnych úrokov z nej/za obdobie od poslednej splátky úveru, ktorú ste uhradili do dňa Vášho úmrtia. Poisťovňa nebude banke plniť za omeškané splátky a iné podlžnosti, ale ani napr. za úrok z omeškania.

Celé poistenie úveru v prípade smrti tak zaniká. Poistné plnenie sa nevypláca následkom samovraždy v prvých dvoch rokoch poistenia a ak nastane niektorý z prípadov, ktoré sú uvedené v článku 28.

Poistenie invalidity nad 70%/ŤZP- S u dôchodcu:

Pokiaľ Vám bude zo strany Sociálnej poisťovne priznaný invalidný dôchodok nad 70% invalidity z choroby alebo úrazu a tiež Vám príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny prizná preukaz ŤZP-S, tak poisťovňa vypláca banke poistné plnenie a celý balík poistenia zaniká. Za deň vzniku poistnej udalosti poisťovňa bude považovať dátumy priznania invalidného dôchodku, resp. priznanie nároku na preukaz ŤZP-S, ktoré budú uvedené v rozhodnutí Sociálnej poisťovne, resp. Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Poistné plnenie na poistenie invalidity nad 70% alebo ŤZP- S u dôchodcu sa nevzťahuje napr. na tieto prípady:

 • Ochorenie chrbtice a ich následkov, okrem prípadu, že Vám lekár priebehu 90 dní odo dňa diagnostikovania ochorenia chrbtice, budete hospitalizovaný a lekár Vám navrhne operačný zákrok a taktiež a ochorenie chrbtice nastane v dôsledku úrazu, ktorý nastane počas trvania poistenia. V tomto prípade sa vypláca poistné plnenie.
 • Neplní sa v súvislosti chronickým únavovým syndrómom.
 • Ako dôsledok degeneratívnych ochorení.
 • V dôsledku choroby alebo úrazu, ak ste nedodržiavali liečebný režim, napr. aj keď ste neužívali lekárom predpísané lieky.
 • Ak nastane niektorý z prípadov, uvedený v článku 28 VPP.

Po došetrení poistnej udalosti vyplatí poisťovňa banke poistné plnenie, ktoré pozostáva zo zostatku Vášho úveru na bývanie ku dňu vzniku poistnej udalosti. Zostatok Vášho úveru na bývanie zahŕňa nesplatenú časť istiny, výšky úveru k dňu Vášho úmrtia a riadnych úrokov z nej/za obdobie od poslednej splátky úveru, ktorú ste uhradili do dňa Vášho úmrtia. Poisťovňa nebude banke plniť za omeškané splátky a iné podlžnosti, ale ani napr. za úrok z omeškania.

Poistenie práceneschopnosti nad 30 dní

Môžete si ho dojednať iba v prípade, ak ku dňu podpisu Prihlášky do poistenia:

 • Ste zamestnaný v trvalom pracovnom alebo služobnom pomere (na dobu trvalú alebo určitú) alebo ak pracujete ako živnostník (SZČO).

Poistnou udalosťou je práceneschopnosť počas trvania poistenia, ktorá bude trvať dlhšie ako 30 dní.

Poistné plnenie sa nevzťahuje:

 • Ochorenie chrbtice a ich následkov, okrem prípadu, že Vám lekár priebehu 90 dní odo dňa diagnostikovania ochorenia chrbtice, budete hospitalizovaný a lekár Vám navrhne operačný zákrok a taktiež a ochorenie chrbtice nastane v dôsledku úrazu, ktorý nastane počas trvania poistenia. V tomto prípade sa vypláca poistné plnenie.
 • Neplní sa v súvislosti chronickým únavovým syndrómom.
 • Pre umelé prerušenie tehotenstva z iných ako zdravotných dôvodov a jeho dôsledkami,
 • V súvislosti s liečbou neplodnosti alebo umelým oplodnením a ich dôsledkami.
 • Z dôvodu pobytu v kúpeľných zariadeniach, liečebniach, rehabilitačných centrách s výnimkou, ak je takýto pobyt nevyhnutnou súčasťou liečby a je vopred schválený poisťovňou.
 • Z dôvodu liečby závislosti v príslušných zariadeniach (alkoholizmus, toxikománia a pod.).
 • V čase vzniku práceneschopnosti budete na materskej dovolenke a budete poberať materskú.
 • Ak v čase vzniku práceneschopnosti budete nezamestnaný alebo pozastavíte, či ukončíte vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (živnosti).
 • Nevznikne Vám nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa a súčasne Vám nevznikne nárok na nemocenské dávky z nemocenského poistenia.
 • Ak nastane niektorý z prípadov uvedených v článku 28.

Čiastočné plnenie sa vypláca:

 • V súsvislosti s ochorením jedného z Vašich kĺbov. Plnenie sa vypláca iba za jednu takúto práceneschopnosť.
 • Ak Vaša PN- ka bude trvať oveľa dlhšie ako zvyčajne pri danom type diagnózy. Lekár poisťovne skontroluje Vašu zdravotnú dokmentáciu a preverí si Vás zdravotný stav. Ak rozhodne, že Vaša PN- ka mala byť ukončená skôr, poisťovňa ju ukončí ku dňu, ktorý určí lekár poisťovne, a do tohto dňa bude vyplatené poistné plnenie.
 • Ak nebudete dodržiavať liečebný režim, napr. ak sa nebudete zdržiavať v mieste, kde sa podľa lekárom vystavenej PN- ky máte zdržiavať. Nárok na vyplatenie poistného plnenia stratíte od dňa, kedy porušíte liečebný režim. Do uvedeného dňa poisťovňa plnenie vyplatí.
 • Ak odmietnete vyšetrenie lekárom poisťovne alebo sa bez ospravedlnenia nedostavíte na toto vyšetrenie, ktoré ste už mali dohodnuté. Poisťovňa bude považovať Vašu PN- ku za ukončenú v deň odmietnutia alebo nedostavenia sa na toto vyšetrenie. Do daného dňa poisťovňa plnenie vyplatí.
 • Ak nepredložíte doklady, ktoré sú potrebné na preverenie, či Vaša PN- ka ešte ďalej trvá. Poisťovňa bude PN-ku považovať za ukončenú ku dňu, ku ktorému bude zdokladované jej trvanie. Do daného dňa poisťovňa vyplatí poistné plnenie.

Poistenie nezamestnanosti nad 30 dní

Môžete si ho dojednať iba v prípade, ak ku dňu podpisu Prihlášky do poistenia:

 • Ste zamestnaný v trvalom pracovnom alebo služobnom pomere (na dobu trvalú alebo určitú) alebo ak pracujete ako živnostník (SZČO).
 • Nie ste v skúšobnej alebo výpovednej dobe.
 • Nepodali ste výpoveď z pracovného alebo služobného pomeru.
 • Nejednáte o ukončení pracovného alebo služobného pomeru dohodou alebo nemáte prerušenú samostatne zárobkovú činnosť.

Poistnou udalosťou je strata Vášho zamestnania alebo skončenie prevádzkovania živnosti z dôvodov uvedených v poistných podmienkach, ku ktorej dôjde najskôr 90 dní od začiatku poistenia (čakacia doba), pričom nezamestnaným sa musíte stať po dobu najmenej 30 dní.

Poistením nezamestnanosti nad 30 dní poisťovňa kryje iba výlučne tieto dôvody straty zamestnania alebo ukončenia živnosti:

 • Pracovný pomer sa skončí výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou s Vašim zamestnávateľom o rozviazaní pracovného pomeru buď z organizačných dôvodov alebo pre Vašu nadbytočnosť, a to všetko v zmysle ustanovení Zákonníka práce. Zároveň, ak Vám zamestnávateľ neponúkne pracovať na kratší pracovný čas (min. 20 hod. týždenne) v tom istom zamestnaní alebo Vám neponúkne inú prácu.
 • Ak Váš štátno- zamestnanecký pomer, či služobný pomer alebo podobný pracovno- právny vzťah skončí výpoveďou zo strany zamestnávateľa.
 • Ukončíte prevádzkovanie živnosti, a to z dôvodov, ktoré nezávisia na Vašej vôli a z ktorých nevyplýva porušenie Vašich právnych povinností- bližšie info je uvedené vo VPP.

Na všetky ďalšie prípady straty zamestnania alebo ukončenie prevádzkovania živnosti sa poistenie nevzťahuje. Ako napr. ak dáte výpoveď Vy sami, alebo sa dobrovoľne rozhodnete ukončiť živnosť.

Je potrebné zdôrazniť, že poistenie nezamestnanosti nad 30 dní platí iba na území Slovenskej republiky. To znamená, že k strate zamestnania musí dôjsť u zamestnávateľa so sídlom na území Slovenskej republiky. Taktiež v prípade ukončenia živnosti, tá musí byť uskutočnená na základe Živnostenského zákona, ktorý je platný na území Slovenskej republiky.

Poistenie nezamestanosti nad 30 dní sa nevzťahuje na tieto prípady:

 • Ak sa ešte pred začiatkom poistenia nezamestnanosti nad 30 dní alebo počas čakacej doby dozviete alebo sa preukázateľne môžete dozvedieť, že Váš pracovný, resp. služobný pomer bude ukončený.
 • K ukončeniu pracovného alebo služobného pomeru dôjde v skúšobnej dobe.
 • Pokiaľ ste Vy alebo Vám blízka osoba v zmysle ustanovení OZ štautárnym orgánom zamestnávateľa, s ktorým ukončíte pracovný pomer.
 • Pokiaľ ste Vy alebo Vám blízka osoba významným akcionárom alebo spoločníkom, členom predstavenstva, dozornej rady Vášho zamestnávateľa, s ktorým ukončíte pracovný pomer,
 • Pokiaľ ste pred stratou zamestnania nepracovali min. posledných 12 mesiacov nepretržite alebo ak Váš pracovný úväzok za posledných 12 mesiacov klesne pod 20 hodín týždenne.

Pri skončení prevádzkovania živnosti poisťovňa nevyplatí poistené plnenie:

 • Pokiaľ Vám živnostenský úrad zruší živnostenské oprávnenie z dôvodov, ktoré sú uvedené v § 58, ods. 1 a 2 živnostenského zákona.
 • Pokiaľ živnosť pre jej ukončením neprevádzkujete nepretržite minimálne posledných 12 mesiacov.
 • Ak ukončíte živnosť v súvislosti s vyhláseným krízovým stavom (napr. núdzovým alebo vojnovým stavom).

Komu a aké plnenie vyplatí poisťovňa?

 • Poisťovňa bude po vyšetrení poistnej udalosti Vašej banke vyplácať poistné plnenie v mesačných splátok Vášho úveru, a to vo výške, ktorú ste mali s bankou vopred dohodnutú ešte pred vznikom poistenej udalosti. Poisťovňa za Vás banke uhradí ako prvú takú splátku, ktorej nastane splatnosť po uplynutí 30 dní od vzniku Vašej nezamestnanosti. Z jednej poistnej udalosti za Vás banka uhradí max. 6 mesačných splátok Vášho úveru na bývanie.
 • V prípade, že sa počas trvania Vašej PN- ky stanete aj nezamestnanou osobou, mohol by Vám vzniknúť nárok na poistné plnenie z poistenia práceneschopnosti nad 30 dní a taktiež z poistenia nezamestnanosti nad 30 dní. Poistné plnenie sa však bude vyplácať vždy len za jednu vzniknutú situáciu. Poisťovňa bude vyplácať plnenie za Vašu práceneschopnosť,ak tá skončí skôr, ako Vaša nezamestnanosť. Z vašej práceneschopnosti sa vyplatí max. 12 mesačných splátok úveru a následne sa bude vyplácať plnenie za Vašu nezamestnanosť, a to vo výške max. 6 mesačných splátok Vášho úveru na bývanie.
 • V prípade, že si zmeníte výšku splátok počas obdobia Vašej nezamestnanosti, poisťovňa bude uhrádzať mesačné splátky úveru vo výške, v akej boli dohodnuté ešte pred vznikom poistnej udalosti.
 • V prípade, že si s bankou dohodnete odklad splátok úveru, pričom sa v jeho priebehu stanete nezamestnanou osobou, poisťovňa vyplatí poistné plnenie v podobe splátok úveru, ktoré sú vo výške Vašej poslednej mesačnej splátky úveru pre schválením odkladu splátok úveru.
 • Ak bude Vaša nezamestnanosť trvať aj po zániku poistenia nezamestnanosti nad 30 dní, tak dňom zániku poistenia strácate nárok na ďalšie poistné plnenia, t.j. poisťovňa za Vás nebude uhrádzať splátky úveru, ktorých splatnosť nastane po zániku poistenia nezamestnanosti nad 30 dní.

Poistenie nádorových ochorení
Balík s poistením nádorových ochorení si môžete dojednať iba v prípade, ak Vám do dňa podpisu prihlášky do poistenia nikdy nebolo diagnostikované zhubné nádorové ochorenie. Poistnou udalosťou je diagnostikovanie jedného z uvedených zhubných nádorov: hrubého čreva, konečníku, prsníka, rektosigmoidového spojenia, krčka maternice, prostaty, priedušiek, priedušnice, pľúc. Na ďalšie nádorové ochorenia sa toto poistenie nevzťahuje. Nádorové ochorenie musí byť v pokročilom štádiu a prejavuje sa nekontrolovateľným invazívnym rastom nádorových buniek do okolia!! Je potrebné, aby bola diagnóza potvrdená lekárskou správou od onkológa aj s histologickým nálezom. Diagnostikovaním nádorového ochorenia Vaše poistenie úveru nezanikne.

Na aké prípady nádorových ochorení sa poistenie nevzťahuje?

 • Na nádory v štádiu ,, in situ“, t.j. také, ktoré neprerastajú z postihnutého orgánu vo Vašom tele do okolia tohto orgánu!!
 • Pokiaľ nádor vznikne ako následok pôsobenia ionizujúcich lúčov, rádioaktívneho alebo obdobného žiarenia, okrem prípadov, keď sa tak stane pri lekárom predpísaných liečebných postupoch (napr. pri liečbe rakoviny).
 • Diagnostikovanie zhubného nádoru, ktorý by bol inak poisteným nádorových ochorení krytý (daný zhubný nádor je uvedený v  bode 24.1 VPP), ak ste pred začiatkom poistenia mali diagnostikovaný akýkoľvek zhubný nádor.

Komu a aké plnenie poisťovňa vyplatí?

 • Po došetrení vyplatí poisťovňa poistenému plnenie 9- násobku výšky splátky úveru, ktorú uhrádzal banke bezprostredne pred diagnostikovaním zhubného nádoru.
 • V prípade, že si s bankou dohodnete odklad splátok úveru a počas tohto odkladu vám bude diagnostikovaný zhubný nádor uvedený v  bode 24.1 týchto VPP, poisťovňa Vám jednorazovo vyplatí poistné plnenie v  sume 9-násobku výšky vašej splátky úveru, akú ste uhrádzali bezprostredne pred schválením odkladu splátok úveru.

V článku 28 poistných podmienok sú uvedené ďalšie výluky, kedy poisťovňa neposkytne poistné plnenie. Vo výlukách je aj napr. udalosť, ktorá vznikne z dôvodu Vášho úrazu, ktorý nastal pred začiatkom poistenia. Týka sa to následkov a komplikácií úrazu. Taktiež v bode 31.7 je uvedené upozornenie poisťovne, týkajúce sa zdravotného stavu, a to najmä predchádzajúcich a taktiež súčasných chorôb a úrazov, či zdravotných komplikácií. V prípade, že by ste na otázky neodpovedali pravdivo alebo by ste niečo zamlčali, poisťovňa Vám môže poistné plnenie znížiť, úplne ho odmietnuť alebo aj odstúpiť od poistenia.

Zhodnotenie produktu:

Poisťovňa/banka uvádza, že Vy potvrdíte, že vybraný poistný balík zodpovedá Vašej aktuálnej životnej situácii a Vašim potrebám. Problémom však ostáva, ako a na základe čoho Vy dokážete vyhodnotiť, že je niektorý z balíkov pre Vás vôbec vhodný, resp. z hľadiska kvality a rozsahu krytia postačujúci.

V informačnom dokumente poistnom produkte (IPPID), v časti- Čo nie je predmetom poistenia napr. poisťovňa tiež neuvádza, že predmetom poistenia nie aú aj iné kritické/závažné ochorenia ako napr. srdcový infart, cukrovka, parkinsonova choroba, alzheimerova choroba, transplantácie životne dôležitých orgánov ako napr. srdce, pečeň, obličky, kostná dreň a podobne. Taktiež krytie neobsahuje pripoistenie ako napr. trvalé následky z titulu úrazu.

V časti- Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia je uvedené, že poistenie sa nevzťahuje napr. najmä na:

 • Ochorenia, poruchy zdravia a úrazy, ku ktorým došlo pred začiatkom poistenia.
 • Ochorenia chrbtice a ich dôsledkov s výnimkou prípadu uvedeného vo VPP (ak si dané ochorenie vyžaduje operáciu).
 • Ďalšie výluky, obmedzenia, či upozornenia, ktoré si vopred prečítajte, než uzatvoríte zmluvu.

Nájdete tu upozornenie, že ,,Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach.“

V Časti- Aké mám povinnosti sú uvedené najčastejšie prípady, kedy poisťovňa odmieta poistné plnenie z dôvodu, že klient/spotrebiteľ uvedie nepravdivé informácie o tom, že spĺňa podmienky:

 • Nie je pod pravidelným lekárskym dohľadom a/alebo neužíva pravidelne lieky v dôsledku chronického ochorenia (poruchy) a/alebo mu nebolo diagnostikované:
 • Nejaké chronické ochorenie alebo porucha, z ktorej nie je úplne vyliečený.
 • Niektoré zo závažných ochorení ako napr. cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu, ischemická choroba srdca (napr. Angina Pectoris), skleróza multiplex, ochorenia pečene, obličiek.
 • Obezita (BMI nad 40).
 • Onkologické ochorenie, ktoré nemá ukončenú liečbu, respektíve od ukončenia liečby uplynulo menej ako 4 roky.
 • Ďalšie príklady nepradivých informácií o tom, že klient spĺňa podmienky, ktoré si prečítajte.

Tiež je uvedené, že Poistenie schopnosti splácať úver je dobrovoľné!

Čo vyplýva z uvedených informácií? Je potrebné si uvedomiť, že týmto typom poistenia nezabezpečujete seba, ale hlavne banku. Tej poisťovňa napr. vyplatí dĺžnú sumu v prípade Vášho úmrtia alebo jej uhradí časť splátok, a to max. do výšky mesačnej splátky úveru, nie viac, ak sa stanete nezamestnaným za podmienok uvedených vo všobecných poistných podmienkach, či práceneschopným.

Ak teda chcete zabezpečiť seba, svoje deti, či rodinu ako takú, tak je určite výhodnejšie, keď si dojednáte napr. rizikové životné poistenie. Krytie si viete nastaviť podľa toho, aké sú Vaše príjmy, náklady, potreby, ktoré je potrebné zanalyzovať. Pred dojednaním riziového životného poistenia je potrebné si uvedomiť, na čo tento typ produktu vlastne slúži. Že prioritne má za cieľ zabezpečiť klienta a jeho blízkych v prípade nepredvídateľných životných okolností, o ktorých nevieme, kedy môžu nastať, ale je pravdepodobné, že v priebehu života nastanú. Veď najčastejšie prípady napr. dlhodobej PN- ky, či invalidity sú: onkologické ochorenia, srdcovo- cievne ochorenia, ochorenia pohybového aparátu, či psychické ochorenia a poruchy.

Vždy je lepšie, ak dojednáte životné poistenie v bežnej poisťovni, ako cez banku. Získate tak, neporovnateľne širšiu a kvalitnejšiu poistnú ochranu, ktorú si viete nastaviť podľa potrieb, či cieľov Vás a Vašej rodiny. Napr. môžete mať krytú už invalititu od 40%, t.j. čiastočnú invaliditu, ktorú si týmto produktom neviete poistiť, či pripoistenie trvalých následkov z titulu úrazu. Alebo môžete mať oveľa širšie krytie napr. na kritické ochorenia ako sú napr. cievna mozgová príhoda, slepota, hluchota, srdcový infart, cukrovka, parkinsonova choroba, alzheimerova choroba, transplantácie životne dôležitých orgánov ako napr. srdce, pečeň, obličky, kostná dreň a podobne. A to sú len niektoré z nich.

V rámci rizikového životného poistenia je možné dojednať napr. riziká ako smrť, invalidita a kritické ochorenia. Tie je možné dojednať aj s klesajúcimi poistnými sumami, ktoré zväčša kopírujú výšku Vášho úveru, či dĺžku jeho splácania.

Tiež je extrémne dôležité, aby ste pravdivo a dôkladne odpovedali na otázky v zdravotných dotazníkoch. Eliminujete tak riziko, že by sa časom v dôsledku nejakej poistnej udalosti, či žiadosti o poistné plnenie prišlo na to, že ste niečo zamlčali alebo nepovedali pravdu. To najlepšie, čo sa Vám môže stať, keď poisťovňa, v ktorej budete chcieť byť poistení, na základe Vašich odpovedí v zdravotnom dotazníku zašle Vášmu praktickému lekárovi žiadosť o výpis zo zdravotnej dokumentácie.

Poisťovňa tak bude mať prehľad o ochoreniach a úrazoch, ktoré ste už v minulosti prekonali a o spôsobe, či druhu liečby, ktorú ste podstúpili. Bude tak vedieť oceniť dané riziko a stanoviť tak za neho nejaké poistné. Môže sa tak stať, že poisťovňa Vás na nejaké riziko poistí s vyššou prirážkou alebo dané riziko vylúči, t.z. že ho nebudete môcť mať poistené. Potom sa máte právo rozhodnúť a vybrať si, či danú ponuku akceptujete alebo nie.

Je potrebné mať na pamäti, že životné poistenie je produkt na dlhú dobu a je možné s ním pracovať podľa našich potrieb, či potrieb celej rodiny. Lepšie je preto detailne sa zaujímať napr. o výluky v poistení a nie iba na cenu. Pretože veľa krát sa zaujímame iba o cenu a nie o to, čo by poistenie malo spĺňať. Väčšinou, až keď sa niečo stane, zvykneme hovoriť vety ako napr. Keby som to bol/a vedel/a, zariadil/a by som sa inak. Veľa krát zabúdame na to, že životné poistenie je produkt, ktorý nám má pomôcť vtedy, keď prekonávame hlavne ťažké zdravotné komplikácie. Ak sa nič nestane, je to len dobre. No v živote je veľakrát dôležité byť dobre pripravený a nie prekvapený. Je preto pravdepodobné, že sa v súvislosti hypotékami v blízkej budúcnosti zameriam na poistné produkty ďalších dvoch- troch bánk. V prípade Vašich otázok ma prosím kontaktujte na uvedených kontaktoch.

Chcete viac informácií? Kontaktujte nás
tel.:
 +421 904 391 683
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: