poistenie dovolenkaPomaly sa blíži čas dovoleniek a veľa z Vás sa vyberie na vytúženú dovolenku za hranice Slovenska. Je teda dôležité ujasniť si, na čo slúži cestovné poistenie, kedy potrebujeme európsky preukaz zdravotného poistenia, aké poistné krytie si môžete dojednať a na čo si treba dávať pozor.


Cestovné poistenie slúži pri cestách do zahraničia na krytie liečebných nákladov neodkladnej zdravotnej starostlivosti. S Európskym preukazom zdravotného poistenia alebo s dočasným náhradným certifikátom máte ako poistenec rovnaké práva a povinnosti ako má poistenec v danom členskom štáte. Zdravotná poisťovňa preplatí poistencovi náklady za zdravotnú starostlivosť v zahraničí v zmysle zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §9b.

Zdravotná poisťovňa preplatí poistencovi náklady za zdravotnú starostlivosť v zahraničí do takej výšky, koľko stojí daná zdravotná starostlivosť, či predmetný úkon v Slovenskej republike. Rozdiel, resp. doplatok za liečbu, či zdravotnú starostlivosť potom klient buď hradí zo svojich finančných prostriedkov alebo ich hradí asistenčná služba v rámci liečebných nákladov jeho cestovného poistenia.

Ak sa ocitnete v súkromnom zariadení, tak si buď všetko hradíte z vlastných zdrojov alebo výdavky na zdravotnú starostlivosť hradí asistenčná služba v rámci liečebných nákladov, ktoré by ste mali mať dojednané vo Vašom cestovnom poistení.

Na to, aby Vám v rámci územia Európy mohla byť poskytnutá zdravotná starostlivosť, je potrebné, aby ste si požiadali o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia. Ten platí v členských krajinách EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru, Islande, Lichtenštajnsku, Nórsku, či Švajčiarsku. Použiť ho však môžete aj pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Macedónsku, Čiernej hore a Srbsku.

Európsky preukaz zdravotného poistenia je akceptovaný iba v tých zariadeniach, ktoré spadajú pod systém verejného zdravotného poistenia!! Ak si pred dovolenkou, či pobytom v zahraničí nestihnete vybaviť tento typ preukazu, či Vám uplynula jeho platnosť, môžete požiadať aj o vydanie náhradného certifikátu, ktorý je plnohodnotnou náhradou za európsky preukaz, pričom platnosť certifikátu je 3 mesiace.

Upozorňujem, že Európsky preukaz nenahrádza komerčné cestovné poistenie!! Nie je z neho hradená zdravotná starostlivosť v súkromných zariadeniach, resp. v tých, ktoré nie sú napojené na systém verejného zdravotného poistenia. Nehradia sa z neho tiež náklady na spoluúčasť - doplatky poisteného napr. za hospitalizácie, či ošetrenie u zubára, prevoz, či repatriáciu do vlasti, nie je možné využiť asistenčné služby, a preto si musí každý riešiť svoje problémy sám.

Problémom treba predchádzať a pri cestách do zahraničia, či už z titulu dovolenky, práce alebo štúdia je potrebné dojednať si komerčné cestovné poistenie.

Medzi hlavné riziká cestovného poistenia patria:

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - sú hradené napr. náklady na ambulantné ošetrenie, hospitalizáciu, predpísanie liekov, či zdravotníckych pomôcok, ošetrenie zubov, prevoz telesných pozostatkov do vlasti, náklady na cestu blízkej osoby poisteného do miesta hospitalizácie poisteného a z miesta hospitalizácie poisteného späť do vlasti a iné.
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, resp. poistenie občianskej zodpovednosti za škodu - hradené sú škody na majetku, či na zdraví, ktorú poistený spôsobí inej osobe.
 • Úrazové poistenie - krytie na smrť z dôvodu úrazu a trvalé následky úrazom.
 • Poistenie batožiny - kryje sa poškodenie, zničenie, odcudzenie, či oneskorené dodanie batožiny leteckým prepravcom.
 • Poistenie storno poplatkov - krytá je Vaša finančná strata pri zrušení Vašej cesty, či dovolenky ako napr. z dôvodu nečakaného a náhleho ochorenia, škodách na majetku z dôvodu živelných rizík, krádeže, hospitalizácia, smrť blízkej osoby a iné. Kryté sú zároveň aj náklady za nevyužité služby pri predčasnom návrate. Taktiež sú kryté náklady za nenastúpenie na cestu ako napr. storno letenky, lístku na vlak, či autobus, či storno pobytu v ubytovacom zariadení.

Presné podmienky poistenia storno poplatkov majú poisťovne uvedené vo všeobecných poistných podmienkach. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou pri poistnom plnení.

Poisťovne majú v poistných podmienkach zväčša zadefinované, že poistná zmluva, ktorá obsahuje poistenie storno poplatku, musí byť uzatvorená do 24.00 hod dňa, ktorý bezprostredne nasleduje po dni kedy došlo k zaplateniu prvej splátky alebo ceny zájazdu (cesty) cestovného lístka alebo k záväznej rezervácii zahraničnej cesty.

Pokiaľ bude poistná zmluva s poistením storno poplatkov uzatvorená dodatočne, resp. neskôr, tak je v poistných podmienkach stanovená čakacia doba, zväčša 10- 15 dní od dátumu začiatku poistenia.

Pokiaľ plánujete turistiku v horách alebo aj aktivity vo vode, nezabudnite na poistenie nákladov pri záchrannej akcii.

Ak cestujete autom, je možné si tiež dojednať napr. aj asistenčné služby pre motorové vozidlo, ktoré obsahujú nasledovný rozsah krytia: vybitá batéria, defekt alebo poškodenie pneumatiky, vyčerpanie alebo zámena paliva, náhradné vozidlo na konkrétny počet dní, odťah vozidla z miesta nehody alebo poruchy, oprava vozidla na mieste nehody alebo poruchy alebo v servise, repatriácia vozidla do vlasti a iné. Dôležité je podotknúť, že náklady na náhradné diely, prácu, palivo, novú, či dočasnú pneumatiku/ koleso znáša poistený klient.

Aj keď sú výnimky, že poisťovňa v rámci asistenčných služieb pre motorové vozidlo preplatí určité náklady do limitu uvedeného v poistných podmienkach, pokiaľ sa jedná o opravu na mieste poruchy alebo nehody alebo v servise.

Poisťovne tiež poskytujú aj cyklo asistenciu, t.j. asistenčné služby pre nepojazdný bicykel a taktiež asistenčné služby, kde sú poistení Vaši domáci miláčikovia ako napr. psy a mačky.

Presné podmienky poistného krytia nájdete vo všeobecných poistných podmienkach poisťovní.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

 • Pre okamžitú pomoc volajte asistenčnú linku poisťovne, ktorá je Vám k dispozícii 24 hodín denne.
 • Pokiaľ Vám niekto spôsobí škodu na majetku alebo Vás zraní, je potrebné zaistiť prípadných svedkov a kontakt na vinníka.
 • Nepodpisujte nič, čomu nerozumiete, alebo s čím nesúhlasíte. Ak Vás k tomu núti napr. polícia, tak svoj nesúhlas uveďte na dokument aspoň v anglickom alebo slovenskom jazyku.
 • Cestovné doklady ako napr. občiansky preukaz alebo pas majte vždy pri sebe a nikomu ich nedávajte.
 • Pred odchodom si dôkladne prečítajte všeobecné poistné podmienky, kde sú uvedené aj prípadné výluky, či obmedzenia pri poistných plneniach.
 • Pri sebe majte asistenčnú kartičku cestovného poistenia, kde je uvedené Vaše meno, číslo zmluvy a číslo na asistenčnú službu.
 • Oznámte operátorovi, kedy, kde a ako sa udalosť stala a ako, či kde k úrazu alebo nehode došlo.
 • Pripravte si telefónne číslo, na ktorom Vás asistenčná služba môže kontaktovať.
 • V prípade, že máte poistené aj asistenčné služby pre motorové vozidlo, tak si pripravte názov, model, EČV a VIN vozidla.
 • Popíšte, kde sa vozidlo nachádza a uveďte dôvod nepojazdnosti vozidla.
 • Pred odchodom na dovolenku sa postarajte tiež o to, aby Vám napr. niekto pravidelne vyberal Vašu poštovú schránku, čím nebudete dávať signál, že Vaša nehnuteľnosť je momentálne opustená. Môžete tak znížiť, či eliminovať riziko krádeže.
 • Taktiež pred odchodom na dovolenku zvážte vykonanie bezpečnostných opatrení ako napr. uzatvorenie hlavného prívodu vody, čím môžete zabrániť prípadnému vytopeniu Vašej domácnosti a prípadným škodám na Vašom majetku, či majetku Vašich susedov. Nebudete tak musieť riešiť prípadné nepríjemnosti spojené s odstraňovaním škôd, či ich náhrady po návrate z dovolenky,
 • Tiež odporúčam, aby ste zvážili a na sociálne siete nezverejňovali fotografie z miesta Vašej dovolenky v dobe, keď ešte budete na dovolenke. Dávate tak druhým vedieť, že sa nenachádzate doma, čím tiež zvyšujete napr. riziko krádeže na Vašom majetku.

Pred cestou, resp. počas cesty v zahraničí je vhodné sledovať aktuálne cestovné odporúčania, ktoré sú zverejňované na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR- Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk), pretože krytie z cestovného poistenia je týmito odporúčaniami obmedzené alebo sa na neho vzťahujú výluky v zmysle všeobecných poistných podmienok poisťovní.

Taktiež si pred kúpou dovolenky, či nástupom na cestu do zahraničia skontrolujte, či má Vaša cestovná kancelária platné poistenie voči úpadku. Zoznam cestovných kancelárií a ich aktuálnych a platných poistných zmlúv voči úpadku nájdete na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie- Zoznam cestovných kancelárií | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

Pokiaľ máte cestovné poistenie dojednané k platobnej karte cez Vašu banku, odporúčam aby ste si skontrolovali výšku limitov za jednotlivé riziká a ich rozsah. Je totiž možné, že poistná suma za konkrétne pripoistenie v rámci cestovného poistenia nemusí byť v dostatočnej výške, čo Vám nemusí pokryť vaše prípadné výdavky v plnej výške. Napr. zodpovednosti za škodu, či poistenie storno poplatkov.

Iba pre zaujímavosť. Aké náklady preplatila nemenovaná poisťovňa pri poistnej udalosti napr. v Turecku?

Tak napr. za hospitalizáciu v nemocnici poisťovňa uhradila 30 000,00 € a za prevoz leteckým špeciálom vybaveným kyslíkovým prístrojom 29 536,00 €.

Ďalšia poisťovňa preplatila náklady na hospitalizáciu v Čile vo výške 50 631,00 € a za následnú repatriáciu (prevoz) na Slovensko uhradila sumu vo výške 41 961,00 €.

Aké sú asi priemerné náklady na konkrétne poistné udalosti? Napr. pri ambulantnom ošetrení poisťovňa uvádza priemerne sumu 241,-€, pri zubnom ošetrení 155,-€ a pri prvotnom transporte helikoptérou 5 471,-€.

Ako vidíte, náklady na hospitalizáciu, či repatriáciu sa pohybujú v nemalých výškach. A preto je dôležité dojednať si v rámci cestovného poistenia tie správne pripoistenia, ktoré budú mať aj vyššie limity poistného krytia. Zostáva len dúfať, že Vaša vysnívaná dovolenka prebehne bez problémov a vrátite sa domov oddýchnutí a nabití novou energiou.

V prípade Vašich otázok ma prosím kontaktujte na uvedených kontaktoch.

Chcete viac informácií? Kontaktujte nás
tel.:
 +421 904 391 683
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: