poistenie k uveruTentokrát sa pozrieme na to, aké podmienky musíte splniť a čo môžete čakať od poistného krytia, ktoré obsahuje poistenie k úveru od Slovenskej sporiteľne.

Kým UniCredit bank predáva poistenie k úveru od poisťovne Generali, tak Slovenská sporiteľňa predáva poistenie k úveru od KOOPERATIVA poisťovne a poisťovne CARDIF. Zároveň týmto upozorňujem, že je potrebné si prečítať všeobecné poistné podmienky a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu od oboch poisťovní. Poisťovňa KOOPERATIVA poskytuje „poistnú ochranu“ na riziká: smrť z akýchkoľvek príčin a plná a trvalá invalidita.

Banka v rámci poistenia ponúka tri typy súborov poistenia:

Základný súbor tvorí:

 • smrť z akýchkoľvek príčin,
 • plná a trvalá invalidita.

Rozšírený súbor tvorí:

 • smrť z akýchkoľvek príčin,
 • plná a trvalá invalidita,
 • pracovná neschopnosť.

Komplexný súbor tvorí:

 • smrť z akýchkoľvek príčin,
 • plná a trvalá invalidita,
 • pracovná neschopnosť,
 • strata zamestnania alebo ukončenie živnosti.

Banka ponúka aj súbor poistenia Senior, ktorý kryje iba Smrť z akýkoľvek príčin. Súbor možno dohodnúť iba k spotrebnému úveru. Poistená je osoba vo veku 66 - 73 rokov alebo osobou mladšou ako 66 rokov, ktorá je poberateľom starobného dôchodku. Upozorňujem, že poistnou udalosťou v prípade balíka Senior však nie je, ak smrť poisteného nastane do 12 mesiacov od začiatku poistenia, s výnimkou smrti následkom úrazu.

Poistenie k úveru si môžu dojednať iba fyzická osoba, ktorá ku dňu udelenia súhlasu s poistením k úveru spĺňa napr. tieto podmienky:

 • v deň začiatku poistenia nedovŕšila vek 66 rokov, alebo nedovŕšila vek 74 rokov v prípade súboru Senior,
 • mesačné splátky úverov, ku ktorým bolo poistenie dohodnuté, alebo ku ktorým má záujem poistenie k úveru dohodnúť, nepresiahnu kumulatívne sumu 1 850,00 €.
 • nie je uznaná lekárom za práceneschopnú dlhšie ako 30 dní, to neplatí pri súbore Senior,
 • nie je poberateľom invalidného dôchodku, ktorý jej bol priznaný podľa právnych predpisov, pričom toto neplatí pre súbor poistenia Senior,
 • nie je poberateľom starobného dôchodku, ktorý bol priznaný podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, pričom toto neplatí v prípade súboru Senior.

Poistenie k úveru zaniká napr. z týchto dôvodov:

 • dňom smrti alebo dňom vzniku plnej a trvalej invalidity poisteného,
 • v posledný deň poistného obdobia, v ktorom poistený dovŕši vek 75 rokov a pripoistenie plná a trvalá invalidita zaniká v posledný deň, v ktorom poistený dovŕši vek 66 rokov,
 • v prípade, ak vznikne nárok na poberanie starobného dôchodku,
 • výpoveďou podľa ust. § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
 • odstúpením od poistenia podľa ust. § 802 Občianskeho zákonníka,
 • pokiaľ dôjde k zmene v osobe dlžníka z úverovej zmluvy ako poisteného,
 • deň zániku úverovej zmluvy,
 • deň splatnosti poslednej splátky úveru,
 • dňom, keď sa poistený ako dlžník dostane do omeškania voči banke ako poistníkovi viac ako 90 dní čo i len s časťou poplatku za poistenie (poistné),
 • ak povolí poistník, t.j. banka poistenému zníženie splátok úveru o dobu dlhšiu ako 6 mesiacov, tak poistenie úveru zaniká uplynutím v poradí šiesteho poistného obdobia od zníženia splátok,
 • ak povolí poistník, t.j. banka poistnému zníženie splátky úveru vo výške, ktorá počas tohto zníženia splátok úveru nebude dosahovať min. 25% pôvodnej splátky úveru, poistenie k úveru zaniká uplynutím poistného obdobia, v ktorom bolo takéto zníženie splátok úveru medzi poistníkom a poisteným dohodnuté.

Poisťovňa poskytuje aj predbežné krytie, ktoré sa začína o 00:00 hod. aspoň čiastočného krytia úveru. Predbežné krytie sa končí ak nastane niektorá z týchto udalostí:

 • začiatok poistenia úveru,
 • výpoveď alebo ukončenie poistného vzťahu dohodou,
 • iná právna skutočnosť, ktorá má za následok zánik poistenia úveru,

Poisťovňa poskytuje predbežné krytie do výšky poistnej sumy pre prípad smrti alebo poistnej sumy pre prípad plnej a trvalej invalidity.

Plnenie z predbežného krytia poisťovňa poskytne oprávnenej osobe len v prípade, ak naň na základe šetrenia poistnej udalosti vznikol nárok. Predbežné krytie sa nevzťahuje na poistnú udalosť pre prípad smrti alebo pre prípad plnej a trvalej invalidity poisteného následkom ochorení, ktoré vznikli a boli diagnostikované pred vznikom poistenia k úveru alebo sa ich príznaky prejavili pred vznikom poistenia k úveru.

Je potrebné tiež pamätať na to, že poistné plnenie sa znižuje o nezaplatené splátky poistného.

Poisťovňa je oprávnená znížiť poistné plnenie ak:

 • poistený zomrel v súvislosti konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
 • poistná udalosť nastala následkom toho, že poistený požil alkohol alebo omamné a návykové látky alebo lieky.
 • v prípade požitia alkoholu poistenou osobou je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie v rozsahu podľa tabuľky č. 1, pokiaľ požitie alkoholu podstatným spôsobom prispelo k vzniku poistnej udalosti alebo k zväčšeniu jeho následkov.

Množstvo alkoholu v promile

Zníženie poistného plnenia v %

0,40 – 0,99

20

1,00 – 1,49

30

1,50 – 1,99

40

2,00 a viac

50

Poistenie k úveru zaniká bez poskytnutia poistného plnenia aj v prípade, ak poistná udalosť nastane napr. z týchto dôvodov:

 • v dôsledku epidémie alebo pandémie,
 • diagnostickými, terapeutickými alebo preventívnymi a estetickými lekárskymi zásahmi, ktoré si poistený vykoná alebo nechá vykonať na svojom tele na vlastnú žiadosť,
 • v rámci zamestnania pri ktorom je poistený vystavovaný zvláštnemu nebezpečenstvu ako napr.: záchranár horskej služby a na vrtuľníku, baník v podzemí, vojak alebo policajt jednotlivých služieb PZ SR, ktorý je vzhľadom na povahu svojho zaradenia vystavený zvýšenému riziku úrazu alebo smrti, zamestnanec pri výkone pracovnej činnosti štandardne vykonávanej vo výškach najmenej 4 metre nad zemským povrchom, v tuneloch a pri práci s výbušnými látkami,

Za poistnú udalosť sa nepovažuje udalosť spôsobená samovraždou alebo pokusom o ňu alebo úmyselným sebapoškodzovaním poisteného, a to bez ohľadu na jeho duševný stav, pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.

Pokiaľ dôjde k smrti poisteného do dvoch mesiacov od začiatku poistenia, poisťovňa vyplatí poistné plnenie len za poistnú udalosť, ktorou je smrť alebo plná a trvalá invalidita poisteného následkom úrazu, ktorý sa stal po vzniku poistenia k úveru, alebo smrť alebo plná trvalá invalidita poisteného následkom ochorení, ktoré neboli diagnostikované pred vznikom poistenia k úveru, a ani sa neprejavili príznaky daného ochorenia.

Vedomé nepravdivé, alebo neúplné odpovede na otázky poisťovne môžu zapríčiniť odstúpenie poisťovne od poistnej zmluvy, alebo odmietnutie vyplatenia poistného plnenia, prípadne zníženie poistného plnenia v súlade s postupmi schválenými zaistiteľom!!

V prípade, ak sa poistenie k úveru uzavrelo bez skúmania zdravotného stavu, t.j. len na úvery do 100 000,00 €, poisťovňa nie je povinná plniť za poistnú udalosť:

 • ak smrť alebo plná a trvalá invalidita nastali v príčinnej súvislosti s chorobou alebo úrazom, ku ktorým došlo alebo boli diagnostikované pred uzavretím poistenia k úveru,
 • ak smrť alebo plná a trvalá invalidita nastali v príčinnej súvislosti s chorobou alebo úrazom, ktorých príznaky boli jednoznačne zistené pred uzavretím poistenia k úveru,
 • ak smrť alebo plná a trvalá invalidita nastali v príčinnej súvislosti s chronickým ethylizmom (alkoholizmus) alebo alkoholovou cirhózou pečene.

Riziká ako pracovná neschopnosť, strata zamestnania, či ukončenie živnosti kryje poisťovňa CARDIF pričom podmienky vyplatenia poistného plnenia sú nasledovné:

Strata zamestnania alebo ukončenie živnosti - poisťovňou je stanovená čakacia lehota 90 dní od dátumu začiatku poistenia, v ktorom nie je strata zamestnania alebo ukončenie živnosti považovaná za poistnú udalosť. Pokiaľ poistenému vznikne strata zamestnania alebo ukončenie živnosti po uplynutí tejto čakacej lehoty a podľa registrácie na úrade práce trvať viac ako 30 dní, pričom poistený bude aj naďalej vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a vznikne nárok na poistné plnenie, tak počas trvania nezamestnanosti bude poisťovňa poistenému hradiť sumu vo výške úverovej splátky na účet Slovenskej sporiteľne. Poistiteľ vyplatí prvé poistné plnenie poistenému za mesiac, v ktorom bude poistený 1. deň nezamestnaný. Poistiteľ vyplatí poistné plnenie za každý kalendárny mesiac, v ktorom bude poistený v deň splatnosti splátky úveru nezamestnaný. Poisťovňa hradí z jednej poistnej udalosti max. 12 mesačných splátok.

Ukončenie živnosti je platnosťou obmedzené územím Slovenskej republiky.

Strata zamestnania je ukončenie pracovného pomeru, štátno- zamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je zmluvne založený u zamestnávateľa so sídlom na území členských štátov EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska, Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré je voči poistenému uskutočnené zamestnávateľom po dátume dojednanom ako začiatok poistenia formou výpovede, dohody o rozviazaní pracovného pomeru alebo súdneho zmieru zo strany zamestnávateľa z jedného z týchto dôvodov:

 • ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce,
 • ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa,
 • ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie pracovného pomeru, ktorý bol dohodnutý na dobu určitú, pričom toto platí iba v prípade, že zamestnávateľom je agentúra dočasného zamestnávania.

Upozorňujem, že za stratu zamestnania sa v zmysle Všeobecných poistných podmienok nepovažuje riadne ukončenie pracovného pomeru, ktorý bol dojednaný na dobu určitú!!!

Jednou z podmienok, ktoré vyžaduje poistiteľ pri likvidácii poistnej udalosti je to, že poistený musí poistiteľovi zaslať potvrdenie trvania pracovnej neschopnosti a nezamestnanosti. A to najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za mesiac, v ktorom bol poistený práceneschopný alebo nezamestnaný.

Pri pracovnej neschopnosti sa vyžaduje kópia písomného potvrdenia ošetrujúceho lekára alebo kópia preukazu o trvaní pracovnej neschopnosti.

V prípade nezamestnanosti je požadovaná kópia písomného potvrdenia, že poistený je registrovaný na úrade práce ako evidovaný nezamestnaný.

Upozorňujem, že poistiteľ v prípade nedoloženia dokladov podľa ods. 2, čl. 10 príslušných VPP v stanovenej lehote (t.j. do 5. dňa kalendárneho mesiaca) uvádza, že poistenému v tomto prípade nevzniká nárok na poistné plnenie a poistiteľ považuje svoju povinnosť plniť za ukončenú.

Poistený je povinný bezodkladne informovať poistiteľa o ukončení práceneschopnosti predložením kópie príslušného potvrdenia a taktiež bez zbytočného odkladu informovať o ukončení nezamestnanosti, a to predložením kópie príslušného potvrdenia.

Tiež upozorňujem, že podľa príslušných VPP poisťovne Cardif, „doklady preukazujúce vznik poistnej udalosti, ktoré sú predložené poistiteľovi, musia byť vystavené podľa slovenského práva alebo práva štátu, v ktorom udalosť nastala.

Doklady, ktoré sú vystavené podľa cudzieho práva, uzná poistiteľ ako preukazujúce vznik poistnej udalosti, ak z ich obsahu nesporne vyplýva, že poistná udalosť skutočne nastala. Ak nie sú doklady preukazujúce vznik poistnej udalosti predložené podľa slovenského práva a poistiteľ ich neuzná ako preukazujúce vznik poistnej udalosti, má sa za to, že poistná udalosť nenastala. Pokiaľ sú doklady preukazujúce vznik poistnej udalosti vystavené v inom ako slovenskom jazyku, poistený je povinný na žiadosť Poistiteľa doložiť úradný preklad týchto dokladov“. Inak nebude vyplatené poistné plnenie.

Nárok na poistné plnenie v prípade práceneschopnosti poisteného vznikne, pokiaľ pracovná neschopnosť trvá nepretržite aspoň 30 kalendárnych dní. Výška plnenia sa rovná pravidelným splátkam úveru, ktoré sú zložené z istiny, úrokov, poplatkov, a to vrátane poistného. Poistné plnenie sa vypláca spätne od 1. dňa pracovnej neschopnosti.

Ak nastane nová pracovná neschopnosť spôsobená recidívou ochorenia alebo úrazu alebo následkom ochorenia, či úrazu, ktoré boli príčinou pôvodnej pracovnej neschopnosti, za ktorú už poistiteľ plnil a prvý deň tejto pracovnej neschopnosti nastane do 60 kalendárnych dní odo dňa ukončenia pôvodnej pracovnej neschopnosti, za ktorú poistiteľ už plnil, považuje sa táto nová pracovná neschopnosť za pokračovanie pôvodnej pracovnej neschopnosti.

Ak však dôjde k takejto novej pracovnej neschopnosti po uplynutí 60 kalendárnych dní odo dňa ukončenia pôvodnej pracovnej neschopnosti, za ktorú poistiteľ už plnil, je táto nová pracovná neschopnosť považovaná za ďalšiu poistnú udalosť a poistiteľ poskytne poistné plnenie za podmienok uvedených v zmysle príslušného bodu.

V prípade, ak poistiteľ vyplatil poistné plnenie z jednej či viacej poistných udalostí spôsobených stratou zamestnania alebo ukončením živnosti v celkovom rozsahu 12 mesačných pravidelných splátok, vznikne poistenému nárok na poistné plnenie z ďalšej poistnej udalosti spôsobenej stratou zamestnania alebo ukončením živnosti až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vyplatenia 12. mesačnej pravidelnej splátky poistiteľom ako poistné plnenie.

V príslušných VPP poisťovne CARFIF sú uvedené tieto výluky z poistného krytia:

 • v prípade, ak sa poistenie k úveru uzavrelo bez skúmania zdravotného stavu, pričom uvedené sa vzťahuje len na úvery do sumy 100 000,00 €, poistiteľ nie je povinný plniť napr. za tieto poistné udalosti,
 • ak práceneschopnosť nastala v príčinnej súvislosti s chorobou alebo úrazom, ku ktorým došlo alebo boli diagnostikované pred uzavretím Poistenia k Úveru,
 • ak práceneschopnosť nastala v príčinnej súvislosti s chorobou alebo úrazom, ktorých príznaky boli jednoznačne zistené pred uzavretím Poistenia k Úveru.

Poistiteľ, t.j. poisťovňa CARDIF tiež nie je povinný plniť napr. z týchto udalostí, ku ktorým dôjde za nasledujúcich okolností alebo v dôsledku:

 • pokusu o samovraždu poisteného v dobe do jedného roka od dátumu dohodnutého ako začiatok poistenia,
 • ochorenia následkom užívania alkoholu alebo návykových látok alebo prípravkov obsahujúcich návykové látky, s výnimkou ak tieto látky obsahovali lieky, ktoré poistený užil na základe lekárskeho predpisu,
 • pokiaľ príčinou udalosti sú bolesti chrbtice, prípadne ich následky a komplikácie, poistné plnenie môže byť poskytnuté iba v prípade, ak bolesti chrbtice vznikli po začiatku poistenia a ich príčinou je novovzniknuté poškodenie chrbtice (napr. hernia disku), ktoré bude preukázané príslušným vyšetrením (magnetická rezonancia, CT),
 • psychických ochorení, ktoré sú kvalifikované ako závislosti, poprípade sú naviazané na choroby zo závislostí (alkoholové, drogové, hracie závislosti a pod.),
 • choroby, ktorá nastane počas doby, keď je poistený na materskej alebo rodičovskej dovolenke a je hmotne zabezpečený v súlade s predpismi o nemocenskom poistení,
 • zdravotných prehliadok, vyšetrení, hospitalizácií, liečebných a kúpeľných pobytov a kozmetických zákrokov a operácií, ktoré si poistený sám dobrovoľne vyžiada,

Poistiteľ , t.j. poisťovňa Cardif môže na základe svojho rozhodnutia poskytnúť poistné plnenie, resp. poskytnúť znížené poistné plnenie i v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výluky podľa ods. 2., ktoré som uviedol vyššie.

Niektoré spôsoby zániku poistenia:

 • dňom smrti a dňom vzniku plnej a trvalej invalidity poisteného,
 • v prípade, ak poistený preukáže vznik nároku na poberanie starobného dôchodku, a to posledným dňom poistného obdobia v ktorom poistenému vznikol nárok na poberanie starobného dôchodku,
 • posledným dňom poistného obdobia, v ktorom poistený dovŕši 66 rokov,
 • pre neplatenie poistného v súlade s § 801 Občianskeho zákonníka,
 • výpoveďou podľa ustanovení § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
 • odmietnutím plnenia v súlade s § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
 • dňom rozhodnutia o neposkytnutí poistného plnenia v nasledujúcich prípadoch:
  1. ak poistený pri uplatňovaní si práva na poistné plnenie uvedie vedome nepravdivé alebo účelovo skreslené údaje týkajúce sa vzniku udalosti alebo jej rozsahu alebo podstatné údaje o takejto udalosti zamlčí,
  2. ak došlo k poistnej udalosti v súvislosti s činom, pre ktorý bol poistený uznaný vinným za úmyselný trestný čin alebo ak si úmyselne ublížil na zdraví,
 • ak bola poistná zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, tak odstúpením od poistenia podľa zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • dňom, keď sa poistený dostane do omeškania viac ako 90 dní, a to čo i len s časťou poistného.

Niektoré z povinností poistníka a poisteného:

 • Poistník, t.j. banka je povinný umožniť poistenému oboznámiť sa pred pristúpením k poisteniu s poistnými podmienkami, s Informačným dokumentom o poistnom produkte a na jeho žiadosť, kedykoľvek počas jej trvania, aj s ustanoveniami poistnej zmluvy. V prípade, že dôjde v priebehu trvania poistenia k zmenám v úverovej zmluve, na ktorú sa poistenie vzťahuje, je poistený alebo poistník povinný bezodkladne o tom informovať poistiteľa.
 • Poistený alebo jeho právny nástupca sú povinní bez zbytočného odkladu nahlásiť poistiteľovi poistnú udalosť a odovzdať poistiteľovi všetky doklady a informácie požadované poistiteľom, a to podľa uzatvorenej poistnej zmluvy, týchto poistných podmienok, ako aj tie, ktoré si poistiteľ vyžiada.
 • Povinnosťou poisteného je v prípade pracovnej neschopnosti bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske ošetrenie, liečiť sa podľa pokynov lekára.
 • Povinnosťou poisteného je v prípade straty zamestnania alebo ukončenia živnosti a následnej nezamestnanosti registrovať sa na príslušnom úrade práce v Slovenskej republike alebo v zahraničí ako evidovaný nezamestnaný a podnikať kroky na znovuzískanie zamestnania.

Pred uzatvorením tohto poistenia Vám odporúčam prečítať si INFORMAČNÝ DOKUMENT O POISTNOM PRODUKTE, časť - Čo nie je predmetom poistenia a hlavne časť Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? V ňom sú uvedené body, na ktoré sa poistenie nevzťahuje.

V informačnom dokumente nájdete aj upozornenie, že „Poistenie smrti, plnej a trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania alebo ukončenia živnosti k úverom SLSP, a.s. je dobrovoľné a jeho uzatvorenie nie je podmienkou poskytnutia úveru.“

Zhodnotenie produktu:

Do výšky úveru 100 000,00 € Slovenská sporiteľňa dojednáva poistné krytie bez skúmania zdravotného stavu. Od výšky úveru 100 000,00 - 200 000,00€ žiada banka vypísať zdravotný dotazník a od výšky úveru viac ako 200 000,00 € sa vyžaduje zdravotný dotazník aj lekárska prehliadka.

Ak by klient pri hypotéke vo výške 100 000,00 € s dobou splácania 30 rokov mal mesačnú splátku vo výške 488,43 €, tak mesačné splátky poistenia pri jednotlivých súboroch by boli v nasledovných výškach:

Základný súbor:

 • smrť z akýchkoľvek príčin,
 • plná a trvalá invalidita.

Sadzba za súbor je 10,04% z mesačnej splátky úveru, pričom mesačná splátka za poistenie úveru by bola vo výške 49,04 €.

Rozšírený súbor:

 • smrť z akýchkoľvek príčin,
 • plná a trvalá invalidita,
 • pracovná neschopnosť.

Sadzba za súbor je 13,15% z mesačnej splátky úveru, tak mesačná splátka za poistenie úveru by bola vo výške 64,23 €.

Komplexný súbor:

 • smrť z akýchkoľvek príčin,
 • plná a trvalá invalidita,
 • pracovná neschopnosť,
 • strata zamestnania alebo ukončenie živnosti.

Sadzba za súbor je 15,45% z mesačnej splátky úveru, takže mesačná splátka za poistenie úveru by bola vo výške 75,46 €.

Koľko by ste platili, ak by ste si dojednali poistné krytie samostatne - na priamo v poisťovni, ktoré by bolo skladbou podobné tomu, čo ponúka Slovenská sporiteľňa?

Ak by mal napr. 30 ročný klient pracujúci v administratíve a hrubým príjmom 1 300,00 €/mes. dojednanú smrť s pevnou poistnou sumou na chorobu a úraz vo výške napr. 5 000,00 € na 35 rokov a balík, ktorý sa skladá zo smrti s klesajúcou poistnou sumou na chorobu, úraz a invalidity nad 40% s jednorazovou výplatou z titulu choroby, úrazu na 30 rokov s klesajúcou poistnou sumou vo výške 100 000,00 €, tak mesačná splátka poistného by bola 35,13 €. A to porovnávam iba základný súbor, ktorý ponúka banka.

Klient má takto neporovnateľne lepšie a lacnejšie poistné krytie ako cez Slovenskú sporiteľňu. Navyše má invaliditu krytú už od 40% invalidity, t.z., že má krytie už od čiastočnej invalidity!!! Cez Slovenskú sporiteľňu má krytie invalidity až od 70% invalidity, t.j., až keď má nárok na plný invalidný dôchodok.

Ak by si daný klient dojednal ešte napr. pripoistenie trvalých následkov pri úraze s 500% progresiou a poistnou sumou 75 000,00 €, tak by jeho mesačné poistné bolo vo výške 47,76 €, čo je takmer to isté ako by platil v Slovenskej sporiteľni. Takto by mal klient neporovnateľne lepšiu poistnú ochranu a za cenu základného súboru, ktorý ponúka Slovenskej sporiteľňa.

Ak sa rozhodnete dojednať si k hypotéke v Slovenskej sporiteľni aj poistenie k úveru, pričom pokiaľ toto poistenie trvá po celú dobu úverového vzťahu, máte zľavu z úrokovej sadzby vo výške 0,2% ročne. Nemali by ste však zabúdať na to, že pokiaľ by ste chceli toto poistenie k úveru zrušiť v priebehu fixácie, budete platiť poplatok za zmenu zmluvných podmienok úveru a iné úkony súvisiace s úverom vyvolané klientom, ktorý je aktuálne vo výške 149,00 €!!! Poplatok by ste neplatili jedine vtedy, ak by ste úver v SLSP refinancovali v inej banke. Navyše by ste nemali opomenúť skutočnosť, že ako klient máte možnosť počas poistenia realizovať iba zmenu súboru z vyššieho na nižší, nie však opačne!!! T.z., že keď máte dojednaný základný súbor poistenia, nemôžete žiadať zmenu poistenia a dojednať si súbor rozšírený alebo komplexný.

Taktiež upozorňujem, že poistenie k úveru zaniká napr. vtedy, keď sa dostanete do omeškania voči banke o viac ako 90 dní, čo i len s časťou poplatku za poistenie. Taktiež aj vtedy, ak Vám banka povolí odklad splátok o dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, či ak Vám banka povolí zníženie splátok úveru, ktoré nebudú dosahovať výšku min. 25% pôvodnej splátky úveru.

Poistenie k úveru bez poskytnutia poistného plnenia zaniká podľa VPP aj v dôsledku epidémie, či pandémie, takže napr. pri COVIDE, či inej epidémii/pandémii by ste mali zrejme problém, ak by ste žiadali o poistné plnenie.

Za poistnú udalosť sa nepovažuje udalosť spôsobená samovraždou, pokusom o ňu, či úmyselným sebapoškodzovaním, a to bez ohľadu na duševný stav dlžníka.

Taktiež by ste mali vziať do úvahy skutočnosť, že pokiaľ máte napr. hypotéku do 100 000,00 €, t.j. bez skúmania zdravotného stavu, tak poisťovňa nie je povinná plniť za riziká smrť alebo plná a trvalá invalidita, pokiaľ tieto nastali v súvislosti s úrazmi, chorobami, ku ktorým došlo alebo boli diagnostikované pred uzavretím poistenia k úveru alebo boli jednoznačne zistené ich príznaky!!!

Ktovie, aká je v Slovenskej sporiteľni zamietavosť poistných plnení v % zo všetkých nahlásených poistných udalostí na tieto dve riziká. Možno by sme z daných čísel boli nemilo prekvapení.

Tiež upozorňujem, že pri strate zamestnania nie je poskytnuté poistné plnenie, ak k nej dôjde v prípade riadneho ukončenia pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú alebo výpoveďou zo strany poisteného.

Poistenie sa taktiež nevzťahuje na ochorenia chrbtice ako i jeho priamych i nepriamych dôsledkov, pokiaľ sa nejedná o novovzniknuté poškodenie chrbtice, ktoré je preukázané vyšetrením!!!

Poistenie k úveru nekryje závažné ochorenia ako sú napr. srdcový infarkt, onkologické ochorenia, transplantácie životne dôležitých orgánov, Parkinsonova choroba, Alzheimer, cukrovka a pod.!!!

V prípade, že máte záujem dojednať si k úveru v Slovenskej sporiteľni aj poistenie k úveru, dôrazne odporúčam preštudovať si najprv všeobecné poistné podmienky a informačný dokument o poistnom produkte. Dokumentáciu nájdete tu: www.slsp.sk . Zľava 0,2% z úrokovej sadzby podľa môjho názoru nestojí za to, aby ste si v budúcnosti komplikovali život riešením problémov spojených s likvidáciou poistných udalostí. Treba tiež myslieť na to, že v dobe, keď by ste si chceli dojednať vhodné rizikové životné poistenie priamo cez poisťovňu, nemusí byť Váš zdravotný stav vyhovujúci do tej miery, aby ste buď boli prijatý do poistenia bez výluk alebo aby ste boli vôbec poistiteľní. Tieto druhy bankovo- poistných produktov je preto možné zaradiť medzi nevhodné na to, aby si ich niekto dojednal. Na záver zdôrazňujem, že princípom a účelom poistenia je ochrana a zabezpečenie pred rizikami, o ktorých nevieme kedy môžu nastať, ale je pravdepodobné, že nastanú.

Chcete viac informácií? Kontaktujte nás
tel.:
 +421 904 391 683
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: